Viktig information

Ansök om förskoleplats

Förskolan Trilingua är med i Stockholmsstads gemensamma kösystem.

Köregler för intagning och plats i förskolan

Stockholms stad har infört ett nytt gemensamt ansökningssystem för att söka plats i både fristående och kommunal förskola och pedagogisk omsorg/familjedaghem.

Vad innebär det rent praktiskt för mig som önska ställa mitt barn i kö till förskolan?

Du som ansökt om plats för ditt barn i någon fristående (privat) verksamhet behöver prioritera max fem verksamheter bland dem du har valt. Du behöver också kontrollera att dina kontaktuppgifter stämmer.

Så här ansöker du om plats på förskolan Trilingua, Logga in i Min barnomsorg, som du når med e-legitimation på http://www.stockholm.se/ForskolaSkola/forskola/ansoka-till-forskola/ och följ instruktionerna. Du kan också välja att kontakta Stockholmstads kontaktcenter direkt som kan svara på frågor om ansökningssystemet och att prioritera kön på telefon 08-508 00 508.

Rätt till plats

1. Förskola erbjuds barn vars föräldrar förvärvsarbetar, studerar, är föräldralediga enligt föräldraledighetslagen för vård av annat barn, är arbetslösa och aktivt söker arbete, eller till följd av barnets eget behov.

2. Rätt till plats har barn som är bosatta (folkbokförda) i Stockholms stad. Stockholms stad är indelat i 14 stadsdelsförvaltningar utifrån geografiskt område. Varje stadsdelsområde består sedan av flera stadsdelar.

3. Barn till vissa grupper t.ex. gästforskare, som vistas i staden mer än sex månader men mindre än ett år och därmed inte har rätt att folkbokföra sig i landet, omfattas av rätt till plats enligt ovan.

Utöver vad som sagts ovan kan även följande barn få plats på de villkor som angetts i punkt 1 under förutsättning att de stadigvarande vistas i staden (skollagen 29 kap. 2§).

”… Barn som omfattas av 1 § första eller tredje stycket lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl. eller vistas här med stöd av tidsbegränsat uppehållstillstånd enligt 5 kap. 15 § utlänningslagen (2005:716), eller har rätt till utbildning eller annan verksamhet enligt denna lag till följd av EU-rätten, avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) eller avtalet mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Schweiz, å andra sidan, om fri rörlighet för personer…”

Övriga, t.ex. diplomater eller gästarbetare från länder utanför EU, har inte rätt till plats i Stockholm. De kan dock i mån av tillgång beredas plats under förutsättning att avtal om ekonomisk ersättning för platsen tecknas.

Dessutom vid gemensam vårdnad, där barnet är bosatt hälften av tiden hos respektive förälder och barnet är folkbokfört i annan kommun och den ene föräldern är bosatt i Stockholm, kan barnet erbjudas plats om denna förälder har behov av plats enligt punkt 1.

Utomkommunala barn har rätt till plats om särskilda skäl föreligger enligt skollagen 8 kap 13§. Övriga utomkommunala barn kan tas emot i mån av plats under förutsättning att avtal om ekonomisk ersättning för platsen tecknas mellan staden och hemkommunen. Föräldraavgift debiteras normalt av hemkommunen.

Öppettider

Förskolan följer skollagen och anpassar öppettiderna efter familjernas behov inom ramtiden 06.30-18.30 alla helgfria vardagar förutom julafton, midsommarafton och nyårsafton. Ramtiden är den maximala öppettid förskolan ska kunna erbjuda. Föräldrarnas behov av öppettider följas upp kontinuerligt av huvudmannen. Vi erbjuder både hel och deltidsplatser.

Hur mycket kan förskolan vara stängd?

Förskola Trilingua är stängd fyra dagar per läsår för att personalen ska kunna fortbilda sig och planera. På sommaren har förskolan stängt under fyra veckor. Om du har behov av omsorg dessa tider ska förskolan ordna en alternativ lösning för dig. Kontakta gärna förskolechef med dina behov. Skicka en mejl till forskolechef@trilingua.se

Information om Stadens regler för öppettider: Öppettider

Avgifter 2018

Ny maxtaxa från 1 februari och höjt inkomsttak (hushållets bruttoinkomst per månad) 46 080  kr.

Avgiftstak dock högst:
Förskola
Yngsta barnet  3%  högst 1382 kr
Näst yngsta barnet  2%  högst 922 kr
Nästkommande barn  1%  högst 461 kr
Från det fjärde barnet: ingen avgift.

Fritidshem och förskola på deltid
Yngsta barnet  2%  högst 922 kr
Näst yngsta barnet  1%  högst 461 kr
Nästkommande barn  1%   högst 461 kr 
Från det fjärde barnet: ingen avgift

Din avgift grundar sig på den sammanlagda inkomsten i ert hushåll (där barnet är folkbokfört) och på hur många barn i hushållet som har plats i förskola, fritidshem eller pedagogisk omsorg.

Du börjar betala avgift från och med det datum då platsen blir tillgänglig och inskolningen börjar. Du betalar för 12 månader per år.

Du betalar maxtaxa om ni i hushållet tjänar enligt inkomsttaket per månad eller mer.

Kontrollera att du betalar rätt avgift. Om du har betalat för hög avgift kan du bara få tillbaka pengar för högst två månader. Om du har betalat för lite ska du däremot betala i efterhand, som längst tre år tillbaka i tiden. Efterkontroller görs årligen mot taxerad inkomst.

Ändring av inkomst
Om du ändrar hushållets avgiftsgrundande uppgifter från ett annat datum än den första i månaden, gäller den nya avgiften från och med månadsskiftet efter det att du har fått ny inkomst eller nya familjeförhållanden.

Det enklaste sättet att anmäla ny eller förändrad inkomst är via e-tjänsten Min barnomsorg.

Huvudmannaskap enligt skollagen

Sedan den 1 juli 2011 lyder förskolan under skollagen och alla enskilda huvudmän omfattas av Skollagens krav på huvudmannens ansvar för sin verksamhet. I vårt fall förskoleverksamhet.

Utdrag ur Skollagen

Kap 2 – Huvudmannens ansvar

§ 8 – Huvudmannen ansvarar för att utbildningen genomförs i enlighet med bestämmelserna i denna lag, föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen och de bestämmelser för utbildningen som kan finnas i andra författningar.

§ 13, 14, 20 och 23 – Huvudmannen ansvarar för att rätt personer anställs på förskolan och att de har rätt utbildning och erfarenhet för den undervisning de ska bedriva. De ska sträva efter att anställa lärare med forskarutbildning.

§ 31 – att se till att den som erbjuds anställning inom förskolan lämnar registerutdrag

§ 34 – att erbjuda Kompetensutveckling – att personalen har nödvändiga insikter i de föreskrifter som gäller

§ 35 – att lokaler och utrustning är lämpliga

Kap 4 – Kvalitet och inflytande

§ 3 – att systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen

§ 4 – Kvalitetsarbetet ska genomföras under medverkan av lärare, förskollärare, övrig personal och elever. Barn i förskolan, deras vårdnadshavare ska ges möjlighet att delta i arbetet.

§ 5 – att inriktningen på det Systematiska Kvalitetsarbetet enligt §3 och §4 ska vara att de mål som finns för utbildningen i denna lag och i andra föreskrifter (nationella mål) uppfylls.

§ 6 – att det systematiska kvalitetsarbetet ska dokumenteras

§ 7 – att om det vid uppföljning genom klagomål eller på annat sätt kommer fram att det finns brister i verksamheten, se till att nödvändiga åtgärder vidtas.

§ 8 – att ha skriftliga rutiner för att ta emot och utreda klagomål mot utbildningen. Information om rutinerna ska lämnas på lämpligt sätt.

Kap 6 – Kränkande behandling

§ 5, 6, 7, 9 och 10

§ att personalen fullgör de skyldigheter som anges i kapitlet och att ett målinriktat arbete för att motverka kränkande behandling av barn och elever bedrivs i verksamheten

§ att varje år upprätta en plan med en översikt över de åtgärder som behövs för att förebygga och förhindra kränkande behandling av barn och elever. Planen ska innehålla en redogörelse för vilka av dessa åtgärder som avses att påbörjas eller genomföras under det kommande året. En redogörelse för hur de planerade åtgärderna har genomförts ska tas in i efterföljande års plan.

§ att huvudmannen eller personal inte får utsätta barnen för kränkande behandling

§ att personal som får kännedom om kränkning är skyldighet att anmäla detta till förskolechefen som i sin tur anmäler det till huvudmannen. Huvudmannen är skyldig att därefter skyndsamt utreda omständigheterna kring de uppgivna kränkningarna och i förekommande fall vidta de åtgärder som skäligen kan krävas för att förhindra kränkande behandling i framtiden.

Kap 8 – Förskolan

§ 8 – att barngrupperna har lämplig sammansättning och storlek och att barnen även i övrigt erbjuds en god miljö

§ 9 – att barn i behov av särskilt stöd i sin utveckling ska ges det särskilda stöd som deras speciella behov kräver.

§ 10 – att medverka till att barn med annat modersmål än svenska får möjlighet att utveckla både det svenska språket och sitt modersmål.

§ 18,19,20 – att förskolan ska vara öppen för alla barn, urvalet ska göras på samma grunder som den kommun där förskolan är belägen godkänner och att avgifter som tas ut inte får vara oskäligt höga. Huvudman Förskola Trilingua

Barn i behov av särskilt stöd

I enlighet med skollagen ska barn som av fysiska, psykiska eller av andra skäl är i behov av särskilt stöd i sin utveckling ska ges det stöd som deras speciella behov kräver.
Om det genom uppgifter från förskolans personal, ett barn eller ett barns vårdnadshavare eller på annat sätt framkommer att ett barn är i behov av särskilt stöd, ska förskolechefen se till att barnet ges sådant stöd. Barnets vårdnadshavare ska ges möjlighet att delta vid utformningen av de särskilda stödinsatserna.

Om du som vårdnadshavare har frågor eller funderingar på olika sorters stöd så kan du kontakta förskolechefen som hjälper dig att kunna vända dig till Stockholmstads stadsdelsförvaltning för att prata om detta.

Nationella styrdokument

Här kan du ladda ner nationella styrdokument…

Läroplan Lpfö98; reviderad 2016

Curriculum for the preschool, revised 2010

Stockholmstads förskoleplan 2009

Stockholmstads förskoleprogram-framtidens förskola

Sekretess och tystnadsplikt i förskolan och skolan

Anmäla oro för barn socialstyrelsen

BRUK- för kvalitetsarbete i förskola och skola

Skolverkets allmänna råd mot diskriminering och kränkande behandling

Måluppfyllelse i förskolan

Pedagogisk dokumentation – uppföljning, utvärdering och utveckling i förskolan

Kvalitetsarbete i praktiken

Systematiskt kvalitetsarbete

Barngruppens storlek i förskolan

Flerspråkiga barn i förskolan

Språk, läs och skrivutvecklare

Handbok om barnkonvetionen

Tio lektioner om barnens rättigheter

Rutiner för barn som far illa eller riskerar att fara illa

Alla som arbetar med barn och ungdomar är enligt socialtjänstlagen skyldiga att anmäla till socialtjänsten vid misstanke eller kännedom om att barn eller unga far illa.
14 kapital 1 §. Om du som yrkesanställd får kännedom om eller misstänker att ett barn far illa ska en anmälan upprättas för en minderårigs skydd eller behov av stöd. (Vad som innefattas i begreppet ”fara illa” varierar beroende på barnets ålder och förhållandena i övrigt. En anmälans uppgifter som framhäva vad som kan vara av betydelse för utredningen av ett barns behov av skydd, men även avse uppgifter som kan var av betydelse för utredningen av ett barns behov av stöd.)

Det är viktigt att komma ihåg att:

· Det är alltid barnets bästa som är utgångspunkten när en anmälan sker.

· Det är aldrig förskolan som bedömer vad som är befogad eller obefogad oro. Den bedömningen gör socialtjänsten.

· Ett gott samarbetsklimat mellan förskola, föräldrar och socialtjänst gynnar barnet eller eleven som anmälan handlar om.

Se anmälningsrutiner: Rutiner för anmälan om barn som far illa eller riskera att fara illa

Tystnadsplikt

Fristående förskolor och skolor omfattas inte av offentlighetsprincipen. För att skydda barns och föräldrars integritet finns dock bestämmelser om tystnadsplikt i 29 kap. 14 § skollagen.För att skydda barnens integritet på Eudora Internationella Förskola gäller tystnadsplikt. Det är alla pedagogers skyldighet att känna till hur tystnadsplikt fungerar inom förskolan. Brott mot tystnadsplikt medför straffansvar och vi kan bli dömda till straff enligt brottsbalken, BrB 20:3.

Vad innebär tystnadsplikten i praktiken?

· Att pedagogerna och övrig personal varken får lämna ut sekretessbelagda uppgifter eller information om barnet eller familjens enskilda förhållande till utomståeende.

· Omfattar både uppgifter som man pratar om muntligen och sådana som finns nedtecknade i dokument.

· Skall även beaktas efter anställningen upphört, vilket gäller för fristående verksamhet.

· Omfattar all personal, även de som lagar mat, städar, praktiserar och andra som på olika sätt deltar i verksamheten på förskolan. Det betyder att även föräldrar som bidrar med arbetspass på förskolan eller liknande också omfattas av tystnadsplikten.

Några viktiga undantag från tystnadsplikten:

· Vårdnadshavarens samtycke bryter tystnadsplikten. Ett sådant samtycke ger möjlighet för personalen att diskutera frågor kring barnet t.ex. vid byten och övergångar till eller från annan förskola.

· Anmälan till socialtjänsten [14 kap 1 § socialtjänstlagen (2001:453)] vid oro för barnet bryter också tystnadsplikten. Det är en plikt att göra en sådan anmälan enligt lag och det måste ske oavsett om de uppgifter man i så fall lämnar är belagda med tystnadsplikt.
· Vid tillsyn av den fristående förskolan har kommunen rätt att i sin tillsynsverksamhet ta del av uppgifter som normalt omfattas av tystnadsplikt. Det kan t.ex. gälla åtgärdsprogram eller annan dokumentation om utvecklingen för ett barn.

Riktlinjer för barnens vistelse i förskolan i samband med sjukdom

Anmälan om frånvaro till förskolan
Barnens frånvaro anmäls före kl. 8.00 på sms. Var vänlig anmäl senast kl. 15.00 dagen innan barnet kommer tillbaka på sms. Allmänt Efter sjukdom ska barnet vara feberfritt och allmänna hälsotillståndet gott innan barnet återgår till förskolan. När barnet kommer tillbaka till förskolan måste barnet kunna delta i alla aktiviteter såväl ute som inne.
Mediciner

Mediciner ges inte på förskolan med undantag av allergimediciner och andra långvariga medicinska behandlingar (t.ex. diabetes).

Förkylningar

I början av en förkylning när näsa och ögon rinner är barnet som mest smittsamt och bör vara hemma. Efter feber bör barnet vara hemma en feberfri dag. När barnet är piggt och feberfritt kan det återkomma även med snuva. Det är personalen i samråd med föräldrarna som avgör om barnet orkar delta i förskolans verksamhet.

Ögoninflammationer

Förkylningsvirus infekterar ofta även ögonen. I regel behövs ingen behandling och problemen går över samtidigt med förkylningen i övrigt. Bara om barnet har kladdiga och röda ögon bör barnet hållas hemma. Vid långvariga problem, mer än en vecka, rådfråga BVC eller husläkare.

Magsjuka

Barn kan återgå till förskolan när det ätit normalt och inte kräkts eller haft vattentunn diarré under 2 dygn.

Vattkoppor

Virusinfektion med stor smittsamhet. Börjar som blåsor som sedan torkar till skorpor. Smittfri när alla koppor är torkade. Barnet ska stanna hemma tills allmäntillståndet är gott och vattkopporna torkat.

Halsfluss/Scharlakansfeber

Bakterieinfektion som ska behandlas med penicillin. Stor smittsamhet. Får komma till förskolan först efter 2 dagars penicillinbehandling och om barnet orkar med det vanliga tempot i barngruppen. Om flera barn drabbas kontakta BVC för vidare råd.

Svinkoppor/Impetigo

Samma bakterie som ovan. Sätter sig som sår framför allt runt mun och näsa, men även runt nagelband eller öppna sår. Ska behandlas med Alsolsprit och penicillinsalva, ev. tabletter. Barnet ska stanna hemma tills utslagen torkat.

Mollusker

Vårtliknande virus, smittar framför allt bland barn före puberteten. Försvinner av sig själv inom 1-2 år utan behandling. Barnet kan vara på förskolan.

Huvudlöss

Smittar genom närkontakt. Barn med huvudlöss ska behandlas hemma med apotekets receptfria preparat. Följ bruksanvisningen noga. Endast de barn och familjemedlemmar som har huvudlöss ska behandlas. Barnet kan vara på förskolan när det behandlats.

Springmask

5-10 mm sytrådsliknande maskar som kan ses i avföringen och ändtarmsöppningen. Endast den person som har konstaterad springmask ska behandlas med Vanquin, som finns receptfritt på apoteket. Noggrann handhygien, med kortklippta naglar förhindrar smitta. Undvik sötsaker vid om barnet har springmask. Barnet kan vara på förskolan efter behandling.

Smitta i förskolan

För att underlätta för dig som förälder att avgöra hur länge ditt barn ska vara hemma från förskolan i samband med sjukdom, så har vi skrivit nedanstående rekommendationer baserade på Socialstyrelsens skrift Smitta i förskolan. I Socialstyrelsens skrift Smitta i förskolan finns dels allmän information om infektioner och hygienrutiner, dels utförligare information om symtom, smittspridning och när barnet behöver vara hemma vid olika sjukdomar.

Allmänt

“Eftersom de yngsta barnen ännu inte hunnit utveckla immunitet mot så många sjukdomar är det mycket vanligt med infektioner i förskoleåldern”.

“Hur mycket barnen är sjuka påverkas av flera faktorer. De yngsta förskolebarnen är mest sjuka, stora grupper innebär mer sjukfrånvaro medan mycket utevistelse minskar antalet infektioner. Förskolan ska följa uppställda hygienrutiner. Man vet också att barn som utsätts för tobaksrök i hemmet drabbas av mer infektioner i luftvägarna”.

“De flesta infektionerna är virusutlösta och behöver inte behandlas, men det är viktigt att föräldrar och personal vet när barnet behöver vara hemma på grund av sin infektion. Dessa riktlinjer kommer från Socialstyrelsens skrift Smitta i förskolan”.

En allmän regel är att barnet ska ha gott allmäntillstånd, alltså orka delta i förskolans normala aktiviteter, som också kan innebära utomhusvistelse i flera timmar.

Feber

Grundregeln är att barnet bör ha ett feberfritt dygn utan febernedsättande medicin hemma innan det återgår till barngruppen, speciellt gäller det efter en längre feberperiod.

Diarré/kräkningar

Barnet kan komma tillbaka när det ätit normalt och inte kräkts eller haft vattentunn diarré under två dygn. Vid ovanligt besvärliga utbrott av magsjuka kan förskolan samråda med sin kontakt-BVC.

Höstblåsor

Virusblåsor i munnen, ofta också i handflator och under fötterna. Sällan feber. Allmäntillståndet avgör om barnet behöver vara hemma.

Huvudlöss

Om löss förekommer på förskolan ska alla barn och deras familjemedlemmar kammas igenom med finkam (finns på apotek). Endast de som har huvudlöss ska behandlas. Receptfria preparat finns på apoteket. Efter behandlingen ska håret finkammas ett par veckor. Barn som behandlats och sedan följs upp med finkamning behöver inte vara hemma från förskolan.

Springmask

Ger klåda i stjärten, oftast nattetid. Barn med synlig mask ska behandlas med maskmedicin, men behöver inte vara hemma från förskolan.

Streptokockinfektioner (Halsfluss, scharlakansfeber)

(feber, halsont, eventuellt rödprickigt utslag orsakat av streptokockbakterier). Barnet är smittfritt efter två dygns antibiotikabehandling.

Impetigo (svinkoppor)

(streptokockinfektion i huden). När sjukvårdspersonal bedömt att barnet har impetigo ska barnet vara hemma så länge såren är fuktiga.

Vattenkoppor

Eftersom det allmänt är bättre att få vattenkoppor i förskoleåldern än senare i livet, och man smittar redan ett par dagar innan utslaget kommit är det allmäntillståndet som avgör när barnet behöver vara hemma.

Ögoninflammation

Är oftast självläkande inom en vecka. Hemma från förskolan om ögonen är så variga att man ofta behöver torka eller tvätta ur dem.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>