Mål och styrdokument

Vi arbetar utifrån

 • Läroplan för förskolan 98, reviderad 2016 Swedish national curriculum
 • Skollagen (1985:1100) The Swedish School law
 • FN:s barnkonvention FN child convension
 • Stockholm stads förskoleplan Stockholm official preschool plan
 • Skolverkets allmänna råd Official advice from the School board
 • Lag (2000:873) om registreringskontroll av personal inom förskoleverksamhet, skola och skolbarnomsorg (med tillägg 2008:53). Registercontroll of staffing
 • Lag (2006:67) om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av barn och elever. Law of harassment and offensive behaviour
 • Diskrimineringslagen (2008:567) Discrimination law
 • Socialtjänstlagen (2001:453) socialservices law and regulations
 • Hälso- och miljölagen Health and saftety law
 • Livsmedelslagen food law
 • Sekretesslagen privacy/confidentiality law

Trilinguas egna dokument

 • Systematiskt brandskyddsarbete systematic fireprotection regulations
 • Arbetsmiljöarbete workenvironment work
 • Trilingua Trygghetsplan (plan för kränkande behandling och mot diskriminering) trilingua equalityplan
 • Trilingua Verksamhetsplan trilingua workplan
 • Trilingua Uteverksamhetsplan outdoors activities plan
 • Trilingua rutiner för barn i behov av särskilt stöd  procedures for children in need of special support
 • Risk värderingar riskassessments
 • Föräldrahandbok parent handbook
 • Personalhandbok staff handbook